Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden – juni 2018.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
VAN DER HORST TAXATEURS B.V.
statutair gevestigd te Roermond

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en de uitvoering daarvan. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Van der Horst Taxateurs B.V.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover Van der Horst Taxateurs B.V., in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen eveneens uitdrukkelijk en schriftelijk te worden goedgekeurd door Van der Horst Taxateurs B.V.
1.3 Onder “opdrachtgever” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Iedere consument, (rechts-)persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, die met Van der Horst Taxateurs B.V. een overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan en naast deze consument, (rechts-)persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, hun vertegenwoordigingsbevoegde(n), zoals zaakwaarnemer(s), gevolmachtigde(n), lasthebber(s), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.
1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een overeenkomst of opdracht met betrekking tot door Van der Horst Taxateurs B.V. te leveren specialistische diensten op het gebied van “taxatie” of “advies”. Tenzij de inhoud, de strekking of het doel van de overeenkomst anders bepalen, heeft het leveren van een dergelijke specialistische dienst in de regel betrekking op het bepalen van een waardeoordeel of het geven van adviezen. Omtrent het bepalen van dit waardeoordeel of het geven van advies zal door Van der Horst Taxateurs B.V. een (schriftelijk) rapport worden opgesteld, dan wel een schriftelijk stuk in een vorm welke tussen partijen is overeengekomen.
1.5 Onder “rapport” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de schriftelijke weergave van het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst zoals genoemd in artikel 1.4.

2. Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle door Van der Horst Taxateurs B.V. gedane waarderingen, adviezen, deskundigen berichten, informatie of andere bescheiden, zijn uitsluitend voor de opdrachtgever bestemd tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders vermeld.
2.2 Op een verzoek of aanvraag tot taxatie door opdrachtgever zal Van der Horst Taxateurs B.V. een offerte afgeven welke na acceptatie door de opdrachtgever tot een overeenkomst zal leiden. Offertes welke niet binnen de in de offerte aangegeven termijn van gestanddoening geaccepteerd worden, vervallen vervolgens. Opdrachtgever kan alsdan geen rechten meer aan de ingediende offerte ontlenen.

3. Overeenkomst
3.1 Na totstandkoming van de overeenkomst door acceptatie van de offerte door opdrachtgever binnen de termijn als genoemd in de offerte (de termijn dat de offerte gestand wordt gedaan) wordt door Van der Horst Taxateurs B.V. de uitvoering van het overeengekomen werk (de taxatie) ter hand genomen.
3.2 De offerte die door de acceptatie door opdrachtgever tevens een opdrachtbevestiging is, bevat de essentialia van de overeenkomst en dient, ondertekend door de opdrachtgever, onverwijld te worden geretourneerd.
3.3 Is er meer dan één opdrachtgever, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
3.4 De opdrachtgever is verplicht Van der Horst Taxateurs B.V. te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
3.5 De keuze van door Van der Horst Taxateurs B.V. in te schakelen derden, voorzover noodzakelijk, zal waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Van der Horst Taxateurs B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4. Prijzen / Tarieven
4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
* exclusief BTW, andere heffingen en belastingen;
* berekend in Euro’s;
* exclusief verschotten, verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst.
Bij overeenkomsten tussen Van der Horst Taxateurs B.V. en de opdrachtgever kan een vast honorarium, een honorarium op uurbasis, of anderszins worden overeengekomen, ook als die niet in deze Algemene Voorwaarden nader zijn geregeld. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de inhoud, strekking en doel van de overeenkomst.
Van der Horst Taxateurs B.V. behoudt zich het recht voor om over te gaan tot het verhogen van de prijzen zoals genoemd in artikel
4.2, indien er sprake is van een verhoging van de kostprijs verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, mits sinds het aangaan ervan drie maanden zijn verstreken.

5. Betaling
5.1 Betaling van een factuur vindt plaats door middel van overmaking of storting van het verschuldigde bedrag op een door Van der Horst Taxateurs B.V. aangewezen bank- of girorekening.
5.2 Contante of een andere wijze van betaling dan genoemd in voorgaand lid is alleen dan mogelijk op aangegeven of na toestemming van Van der Horst Taxateurs B.V.
5.3 Indien door Van der Horst Taxateurs B.V. aan de opdrachtgever een factuur wordt toegezonden bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen of tenzij uit de vermelding op de factuur een andere betalingstermijn volgt.
5.4 De datum van ontvangst van de betaling op de rekening van Van der Horst Taxateurs B.V. is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
5.5 Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente, door Van der Horst Taxateurs B.V. gemaakte invorderingskosten en schadevergoedingen en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.
5.6 Door het verstrijken van de betalingstermijn, genoemd in artikel 5.3 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Een nadere ingebrekestelling is derhalve niet vereist.
5.7 Van der Horst Taxateurs B.V. is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag.

6. Rente en kosten
6.1 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, wordt door Van der Horst Taxateurs B.V. onverminderd haar verdere rechten uit hoofde van de wet of de overeenkomst, een vertragingsrente van 1% per maand in rekening gebracht. Indien de wettelijke (handels-)rente op enig moment hoger is dan de krachtens de vorige volzin geldende rente, zal in plaats van de hiervoor genoemde rente de wettelijke rente verschuldigd zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever in verzuim blijft terzake van haar betalingsverplichtingen, komen alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (met inbegrip van de in lid 1 van dit artikel genoemde rente), zulks met een minimum van EURO 250,–.

7. Reclames
7.1 Eventuele reclames over het rapport of anderszins geleverde diensten worden door Van der Horst Taxateurs B.V. slechts in behandeling genomen indien zij Van der Horst Taxateurs B.V. binnen 30 dagen na verzending door Van der Horst Taxateurs B.V. van het rapport of anderszins geleverde, hebben bereikt.
7.2 Eventuele reclames over de factuur worden door Van der Horst Taxateurs B.V. slechts in behandeling genomen indien zij Van der Horst Taxateurs B.V. rechtstreeks binnen 21 dagen hebben bereikt.
7.3 De op het rapport, factuur of anderszins geleverde diensten vermelde datum is bepalend met betrekking tot de aanvang van de termijnen.
7.4 De reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames op een andere wijze ingediend dan schriftelijk worden niet in behandeling genomen.
7.5 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het rapport of anderszins geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Van der Horst Taxateurs B.V. in behandeling genomen. Het recht om te reclameren is alsdan vervallen.
7.6 Slechts indien en voor zover de reclames door Van der Horst Taxateurs B.V. gegrond bevonden worden, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
7.7 Indien de reclames door Van der Horst Taxateurs B.V. gegrond worden bevonden, zal Van der Horst Taxateurs B.V., voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de overeenkomst alsnog correct nakomen.
7.8 Retournering van de factuur, het rapport of anderszins geleverde op grond van reclames kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Horst Taxateurs B.V.. Van der Horst Taxateurs B.V. bepaalt de voorwaarden waaronder de retournering geschiedt.
7.9 Retournering zonder enige schriftelijk toestemming van dan wel overleg met Van der Horst Taxateurs B.V. heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever wordt opgeschort dan wel geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden. Van der Horst Taxateurs B.V. kan steeds nakoming verlangen.

8. Overmacht
8.1 Van der Horst Taxateurs B.V. neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de juiste zorg in acht. Van der Horst Taxateurs B.V. handelt geheel te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap.
8.2 Een tekortkoming kan Van der Horst Taxateurs B.V. niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
8.3 Van der Horst Taxateurs B.V. behoudt zich het recht voor, indien de nakoming van de overeenkomst niet reeds blijvend onmogelijk is, deze alsnog uit te voeren, in welk geval de opdrachtgever derhalve niet tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd is.
8.4 Indien naar het oordeel van Van der Horst Taxateurs B.V. een niet toerekenbare tekortkoming van blijvende aard is, kan zij deopdrachtgever een voorstel doen omtrent de ontbinding van de tussen partijen bestaande overeenkomst, alsmede de afwikkelingdaarvan.
8.5 Indien er werkzaamheden zijn verricht vóórdat van een niet toerekenbare tekortkoming, zoals beschreven in artikel 8.2, is gebleken behoudt Van der Horst Taxateurs B.V. zich het recht voor evenredige nakoming te vorderen van de opdrachtgever.
8.6 Indien de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij in de nabije toekomst in een overmachtsituatie zal komen te verkeren, dient zij Van der Horst Taxateurs B.V. hiervan in kennis te stellen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens gevallen van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aan de zijde van Van der Horst Taxateurs B.V., is Van der Horst Taxateurs B.V. niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
9.2 Gelet op de aard, inhoud en strekking van de opdrachten gegeven aan Van der Horst Taxateurs B.V. zal de totale aansprakelijkheid van Van der Horst Taxateurs B.V. voor de door de opdrachtgever geleden schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad in ieder geval zijn gelimiteerd tot tienmaal het bedrag van het aan de desbetreffende opdracht verbonden en door partijen overeengekomen honorarium, courtage, taxatieloon of iedere andere beloning, exclusief omzetbelasting en exclusief in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, met dien verstande dat in alle gevallen steeds als maximum zal hebben te gelden het bedrag waarvoor in het desbetreffende geval recht op uitkering bestaat van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Van der Horst Taxateurs B.V.
9.3 Van der Horst Taxateurs B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand zelf of later geconstateerde niet zichtbare gebreken.
9.4 Van der Horst Taxateurs B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichting of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. Van der Horst Taxateurs B.V. is tevens in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever informatie van belang voor het waardeoordeel verzwijgt.
9.5 Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na bekend worden van zowel de schade als de vermeende schadeplichtige.

10. Verantwoording
10.1 De waardering wordt gebaseerd op visuele inspectie en opname financiële bedrijfsgegevens, rekening houdend met onder meer ligging, bouwaard, bestemming en onderhoudstoestand op het moment van de taxatie.
10.2 In het kader van de opdracht is een taxatierapport geen (technisch) inspectierapport, doch slechts een financiële waardering. Derhalve wordt geen diepgaand onderzoek gedaan naar de bouwkundige en/of technische staat van de getaxeerde zaken. Door Van der Horst Taxateurs B.V. wordt ervan uitgegaan dat deze zaken naar behoren functioneren.
10.3 Met eventuele niet zichtbare gebreken kan geen rekening worden gehouden, zodat deze niet in de waardering worden verdisconteerd en Van der Horst Taxateurs B.V. daarvoor niet aansprakelijk is.
10.4 De waardering wordt mede gebaseerd op door de opdrachtgever of derden verstrekte gegevens.
10.5 Bij de waardering wordt ervan uitgegaan dat, tenzij in het rapport uitdrukkelijk anders vermeld wordt, alle eventueel van overheidswege vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het getaxeerde aanwezig zijn, respectievelijk kunnen worden verkregen, zonder het maken van extra kosten.
10.6 Tevens wordt ervan uitgegaan, dat uit (vorenbedoelde) wetten, maatregelen, regelingen of verordeningen geen bijzondere publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen voortvloeien, die de waarde van het getaxeerde beïnvloeden.
10.7 Er wordt geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genoemd, tenzij anders vermeld.
10.8 Tenzij anders vermeld, wordt terzake geen bijzondere informatie ingewonnen, wordt geen uitgebreid onderzoek verricht naar voorgaande aankomsttitels, waaruit eventuele zakelijke rechten van derden anders dan opgegeven zouden blijken. Er wordt evenmin onderzoek gedaan naar mogelijke andere rechten van derden uit overeenkomst die op de desbetreffende zaken zouden kunnen rusten. Tevens zal er geen uitgebreid planologisch onderzoek plaatsvinden, zodat de in het rapport vermelde gegevens als indicatief beschouwd moeten worden.
10.9 Tenzij anders wordt vermeld wordt bij de waardering geen rekening gehouden met eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en die de waarde van de zaken zouden kunnen doen verminderen.
10.10 De waardering gaat uit van de getaxeerde zaken als één geheel. Indien zaken afzonderlijk of binnen een andere samenstelling zullen worden gewaardeerd, kan de waarde afwijken van de in het rapport vermelde waarde.
10.11 Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
10.12 Van der Horst Taxateurs B.V. is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik (door derden) van het door Van der Horst Taxateurs B.V. opgestelde rapport of akte voor andere doelen dan waarvoor deze zijn opgesteld.
10.13 Van der Horst Taxateurs B.V. aanvaardt met in acht neming van het voorgaande ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens andere(n) dan de opdrachtgever. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele rapporten wordt door ons nadrukkelijk uitgesloten.
10.14 Van der Horst Taxateurs B.V. zal het rapport niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op verzoek van de opdrachtgever dan wel met goedkeuring van de opdrachtgever op verzoek van Van der Horst Taxateurs B.V. Het op verzoek van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen van het rapport doet niet af aan het feit dat wij jegens derden geen aansprakelijkheid aanvaarden.
10.15 Voor zover de taxatie in verband staat met een financieringsaanvraag, garandeert Van der Horst Taxateurs B.V. dat zij niet betrokken is bij de daaraan ten grondslag liggende (ver)kooptransactie.

11. Opzegging
11.1 Bij opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever voordat de opdracht is aangevangen of volbracht, is deze gehouden de kosten verbonden aan de voorbereiding of uitvoering van de opdracht te vergoeden, voorzover deze niet in het loon van Van der Horst Taxateurs B.V. zijn inbegrepen.
11.2 Behoudens artikel 10.1 heeft Van der Horst Taxateurs B.V. bij opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever tevens recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon van Van der Horst Taxateurs B.V. De verschuldigdheid van het loon van Van der Horst Taxateurs B.V. is afhankelijk van de volbrenging of van het verstrijken van de tijd van de opdracht.

12. Ontbinding
12.1 Van der Horst Taxateurs B.V. heeft te allen tijde het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a) indien (een werknemer van) Van der Horst Taxateurs B.V. voor of tijdens het uitvoeren, maar na het sluiten van de overeenkomst het vermoeden krijgt, en deze een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever voorlopig of blijvend de verplichtingen op grond van de overeenkomst niet zal nakomen;
b) indien na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever zijn bedrijf overdraagt aan een derde;
c) indien de opdrachtgever een werknemer van Van der Horst Taxateurs B.V. voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst “steekpenningen” danwel andere zaken van enigerlei geldelijke waarde aanbiedt teneinde het resultaat van de taxatie te beïnvloeden;
d) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel er beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
e) indien er voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst een uitoefening van het bodemrecht door de fiscus plaatsvindt;
f) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst komt te overlijden, of, voor zover het een rechtspersoon of een personenassociatie betreft, wordt ontbonden;
g) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst onder bewind, onder curatele, onder mentorschap of onder toezicht wordt gesteld;
h) of indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst voorts enige bepaling uit kracht der wet of enige in de Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen niet nakomt.
12.2 De opschorting of buitengerechtelijke ontbinding naar aanleiding van voorgaande ontbindingsgronden vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van Van der Horst Taxateurs B.V.
12.3 Indien één of meer der opgemelde omstandigheden van artikel 12 zich voordoen en dit resulteert in verschuldigdheid van enig bedrag door opdrachtgever op grond van de door ons verleende diensten, dan behoudt Van der Horst Taxateurs B.V. zich het recht voor dit bedrag terstond en zonder dat een ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen. Dit alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rentes conform de artikelen 4. 5 en 6.

13. Geheimhouding
13.1 Bij alle informatie die door Van der Horst Taxateurs B.V. of door de opdrachtgever ten gunste van de overeenkomst of opdracht ter beschikking is gesteld, geldt voor beide partijen een geheimhoudingsplicht, tenzij partijen schriftelijk ander overeenkomen of zulks uit de inhoud, strekking of doel van de informatie anders voortvloeit.

14. Intellectuele eigendom
14.1 Indien een taxatie, advies of anders-vormige informatie vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze – samen met het rapport – te allen tijde het intellectuele eigendom van Van der Horst Taxateurs B.V. Daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaties of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het verbod tot het gebruik maken van de hiervoor genoemde stukken omvat tevens het dupliceren, kopiëren of anderszins van (delen van) het rapport. Deze stukken dienen op eerste verzoek onverwijld aan Van der Horst Taxateurs B.V. te worden geretourneerd, onverminderd andere aan Van der Horst Taxateurs B.V. ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.
14.2 Indien de opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst, is deze niet gerechtigd het document genoemd in artikel 14.1 te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook, waaronder elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, digitale opname, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Horst Taxateurs B.V.
14.3 Indien de opdrachtgever enige in dit artikel neergelegde verplichting jegens Van der Horst Taxateurs B.V. niet naleeft is hij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 1.000,– per (gedeelte van een) dag of gebeurtenis, onverminderd het recht van Van der Horst Taxateurs B.V. om de door haar daadwerkelijke geleden schade op de opdrachtgever te verhalen met een maximum van € 50.000,–. .

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen Van der Horst Taxateurs B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16. Geschillenregeling
16.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de (onderhavige) overeenkomst danwel nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de klachten- en geschillencommissie van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs te Rotterdam.
16.2 De in artikel 16.1 geformuleerde geschillenregeling is van toepassing, tenzij Van der Horst Taxateurs B.V., hetzij als eisende hetzij als gedaagde partij, ervoor kiest dat het geschil zal worden beslecht door de burgerlijke rechter. Van der Horst Taxateurs B.V. kan van de in de vorige volzin omschreven bevoegdheid gebruik maken door zulks schriftelijk te verklaren binnen veertien dagen nadat zij door de andere partij daartoe is uitgenodigd. Indien Van der Horst Taxateurs B.V. opteert voor beslechting door de burgerlijke rechter, is de burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied Van der Horst Taxateurs B.V. is gevestigd, bij uitsluiting bevoegd.