Privacyverklaring

1. Inleiding 

Van der Horst Taxateurs verwerkt dagelijks informatie over personen. Van der Horst Taxateurs houdt zich daarbij aan de wet en haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG.. Van der Horst Taxateurs respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Van der Horst Taxateurs verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Van der Horst Taxateurs is een besloten vennootschap. De vennootschap is statutair gevestigd te Roermond en houdt kantoor te (6041 MA) Roermond aan de ECI 8. Van der Horst Taxateurs is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10021161. Van der Horst Taxateurs is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de heer Maarten van der Horst. 

2. Persoonsgegevens 

Van der Horst Taxateurs verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. 

Dienstverlening 

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam en contactgegevens nodig. Daarnaast dienen wij u, op grond van de wet, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. 

(Direct) Marketing Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers en dienstverleners. 

Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en digitaal opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Een klein deel van de informatie kan ook op papier worden aangeboden en/of worden verzameld en geordend. Ook hiervoor geldt dat deze informatie alleen voor werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang. 

Social media Van der Horst Taxateurs is op verschillende sociale media te vinden zoals op LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie. 

Sollicitatieprocedure Van der Horst Taxateurs verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft, kan Van der Horst Taxateurs uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen. 

Werknemers Van der Horst Taxateurs verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. De werknemers van Van der Horst Taxateurs zijn hierover geïnformeerd. 

3. Ontvanger 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Van der Horst Taxateurs, behalve in een van de volgende omstandigheden. 

Uitvoering van een overeenkomst Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Daarnaast geven we uw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen. 

Met uw toestemming Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. 

Voor externe verwerking We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en onze websitebeheerder. 

Om juridische redenen We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. 

Afspraken Van der Horst Taxateurs maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd. 

Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren. 

4. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU 

Van der Horst Taxateurs kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. 

5. Uw rechten 

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen. 

Recht van inzage Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken. 

Verbetering of aanvulling Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen of voor te kritische gegevens te verwijderen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens. 

Gegevenswissing U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen: 

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt; 
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer; 
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren; 
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt; 
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen; 
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie of internetdiensten verzameld. 

Beperking verwerking Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure). 

Overdracht digitale data Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. 

Bezwaar U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken. 

Uitoefenen rechten Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@vanderhorsttaxateurs.nl. Van der Horst Taxateurs zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet. 

6. Klachten 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. 

7. Vragen? 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@vanderhorsttaxateurs.nl 

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 

Mei 2018