Disclaimer

De informatie op www.vanderhorsttaxateurs.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Horst Taxateurs B.V. (ook niet via een eigen netwerk). Van der Horst Taxateurs BV kan er niet voor instaan dat de informatie op www.vanderhorsttaxateurs.nl geschikt is voor het doel waarvoor de door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Van der Horst Taxateurs BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vanderhorsttaxateurs.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vanderhorsttaxateurs.nl te kunnen raadplegen. Ook kunnen aan de informatie verkregen van de website geen rechten – in welke vorm dan ook – worden ontleend.